Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
van Toekomst, gevestigd te Amstelveen, Kamer van Koophandel onder nummer 82581800.


Artikel 1. Algemeen
      a.  Toekomst richt zich op het begeleiden van verslaafden in herstel. In het bijzonder zijn de activiteiten erop gericht om herstellenden een veilige
           huisvesting te bieden en te werken aan een stevige basis voor de toekomst.


Artikel 2. Programma
      a.  Het programma is opgebouwd uit verschillende bouwstenen afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Deze bouwstenen zijn onder andere
           huisvesting, sociaal-maatschappelijke ondersteuning en herstelbegeleiding.
      b.  Sociaal-maatschappelijke ondersteuning kan bestaan uit hulp bij; het vinden van werk, inschrijving als woningzoekende, het vinden van een
           opleiding, het hebben van een verantwoorde vrijetijdsbesteding enz.
      c.  Herstelbegeleiding richt zich op de coaching van de cliënt bij het werken aan het "12 stappen Minnesota model"
      d.  Huisvesting bestaat uit een eigen kamer en een aantal gemeenschappelijke ruimtes waaronder een keuken en huiskamer. De kosten voor
           Nutsvoorzieningen (gas, licht, water), Internet, tv en telefoon (alleen vaste nummers in Nederland) zijn bij de huisvesting inbegrepen. Zowel het
           privévertrek als de gemeenschappelijke ruimtes zijn volledig ingericht en gestoffeerd. Het is cliënten niet toegestaan hier enige veranderingen in
           aan te brengen. Ook is het niet toegestaan om enige decoraties aan te brengen dan wel zelf meubilair te plaatsen. Kosten als gevolg van schade
           aan de eigendommen van de Toekomst zullen aan de bewoners worden doorberekend.
      e.  Het programma en het in Artikel 4 genoemde begeleidingsplan verplichten de Toekomst tot de geplande inspanning (inspanningsverplichting) terwijl
           iedere resultaatverplichting door de Toekomst nadrukkelijk van de hand wordt gewezen.


Artikel 3. Toegang woningen
      a.  Medewerkers van de Toekomst hebben ten allen tijde toegang tot de woningen en alle vertrekken daarin. Drugs, alcohol en wapens kunnen zonder

           meer in beslag worden genomen. Hiervan wordt dan melding gemaakt aan cliënt.Artikel 4. Begeleidingsplan
      a.  Na acceptatie van de cliënt door de Toekomst zal met de cliënt een begeleidingsplan worden opgesteld dat afgestemd is op de persoonlijke situatie                     en dat rekening houdt met de aanbevelingen van de kliniek.
      b.  Het plan bestaat uit een einddoel, een stappenplan, een tijdspad en een prognose van de benodigde begeleiding om dit te realiseren.
      c.  De cliënt committeert zich aan dit plan door te tekenen voor akkoord.
      d.  Het plan is dynamisch, dit wil zeggen dat desgewenst tijdens het begeleidingstraject wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.


Artikel 5. Begeleiders
      a.  Per woning is een vaste begeleider die tevens de persoonlijke begeleider van de bewoners is. Wekelijks komen de begeleiders bijeen voor                                       dossierbespreking en eventuele bijstelling van de begeleidingsplannen.
      b.  In geval van verschil van mening tussen cliënt en begeleider kan worden geëscaleerd naar de hoofd begeleiding.


Artikel 6. Instroomprocedure
      a.  Om toegelaten te worden tot het programma is een instroomprocedure van toepassing. De Toekomst behoudt het recht om toelating te weigeren.
      b.  Het formulier bij deze procedure moet in een zo vroeg mogelijk stadium, maar ten laatste 4 weken voor ontslagdatum van de kliniek bij de

           Toekomst zijn ingediend.


Artikel 7. Cliëntenraad
      a.  De Toekomst verplicht zich tot het faciliteren van een cliëntenraad. Desgewenst kan een medewerker van de Toekomst zitting nemen in deze raad en

           suggesties van de raad overbrengen naar de begeleiding.


Artikel 8. Verzekering
      a.  De Toekomst heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de Toekomst is beperkt tot het bedrag dat

           onder de bedrijfsaansprakelijkheid kan worden uitgekeerd. De polisvoorwaarden worden op verzoek ter inzage verstrekt.
      b.  De cliënt dient een bewijs van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-) verzekering te kunnen overhandigen.


Artikel 9. Betaling
      a.  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorziet in de mogelijkheid om genoemde begeleiding vergoed te krijgen. In geval van een

           PersoonsGebonden Budget (PGB) wordt de vergoeding overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De vereiste administratie bij een PGB is de

           verantwoordelijkheid van de budgethouder maar zal door de Toekomst worden bijgehouden en maandelijks ter goedkeuring aan de cliënt worden

           voorgelegd. Cliënt verplicht zich om de overeengekomen vergoeding op tijd en volledig aan de Toekomst uit te laten betalen door de SVB.
      b.  De cliënt is een zelfstandige bijdrage per maand verschuldigd, uit eigen middelen te voldoen, zonder dat de cliënt gerechtigd is tot verrekening met

           uit hoofde van de WMO toegekende gelden. Ook is er sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt bepaald door het

           Centraal Administratie Kantoor (CAK). De zelfstandige bijdrage dient vooruit te worden voldaan. Bij instroom van het programma dient het maandbedrag,

           naar rato berekend, te zijn bijgeschreven op de rekening van de Toekomst. Daarna dient het telkens binnen de gestelde betalingstermijn te zijn

           bijgeschreven op de rekening van de Toekomst.
      c.  De borg dient voor aanvang van het programma te worden betaald.


Artikel 10. Vertrouwelijkheid
      a.  De Toekomst verplicht zich de gegevens van de cliënt vertrouwelijk te behandelen en niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt in enige

           vorm met derden te delen.
      b.  De cliënt verplicht zich tot strikte geheimhouding over medecliënten en medewerkers van Stichting de Toekomst.


Artikel 11. Beëindiging programma
      a.  Bij beëindiging van het programma volgt een uitstroomprocedure bestaande uit een eindafrekening van de begeleidingskosten, controle de Toekomst

           eigendommen, verrekening van borggelden.
      b.  In geval van overtreding van de reglementen behoudt de Toekomst zich het recht voor om cliënten op ieder moment van verdere deelname aan het

           programma uit te sluiten. In dat geval volgt onmiddellijke verwijdering uit het de safehouse van de Toekomst, worden de huissleutels

           teruggevorderd en de contactpersonen van de cliënt op de hoogte gesteld. Vooruitbetaalde zelfstandige bijdrage en borggelden worden niet

           teruggegeven. De gemeente zal op de hoogte worden gesteld van de beëindiging van de begeleiding.
      c.  Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor zowel de overeengekomen begeleiding als de zelfstandige bijdrage. Ook na uitzetting als gevolg

           van overtreding van de regels verplicht cliënt zich tot betaling hiervan.